SEVDAPERISI
Register Calendar Members List Team Members Search Frequently Asked Questions Go to the Main Page

SEVDAPERISI » PERÝ ' NÝN HOBÝ VE ELSANATLARI ATÖLYESÝ » AÇIK HAVA AKTÝVÝTELERÝ » Daðcýlýk Sporu » Hello Guest [Login|Register]
Last Post | First Unread Post Print Page | Recommend to a Friend | Add Thread to Favorites
Post New Thread Post Reply
Go to the bottom of this page Daðcýlýk Sporu
Author
Post « Previous Thread | Next Thread »
SS-KORSAN-SS SS-KORSAN-SS is a male
C0_ADMÝN


images/avatars/avatar-3.gif

Registration Date: 07-28-2010
Posts: 6,300
Location: SEVDIGIMIN OLDUGU HERYERDE

Daðcýlýk Sporu Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page

Daðcýlýk Sporu ve Daðcýlýk Stilleri Hakkýnda

Daðcýlýk, belirli bir takým ilke ve kurallara dayalý olarak daðlarda yapýlan yürüyüþ , kampçýlýk ve týrmanýþ sporudur.18.-19. yüzyýlda Avrupalý ( Ýngiliz ve Fransýzlar baþta olmak üzere ) zenginlerin boþ zamanlarýný deðerlendirme ve hayatlarýnýn rutinlerini yeni maceralarla süsleme arayýþý neticesinde ortaya çýkmýþtýr.Uluslararasý bir spor haline gelmesi ise, 1931 yýlýnda, merkezi Cenevre' de olan Uluslararasý Daðcýlar Birliði (UIAA)'nin kurulmasýyla mümkün olmuþtur.

Ýzleyen yýllarda, belirli teknik ve emniyet yöntemlerinin geliþtirilmesine paralel olarak kendine özgü disiplini ve ilkeleri olan bir spor haline dönüþen daðcýlýk, birçok doða sporunun da önünü açmýþtýr.Türkiye'de daðcýlýk, üniversite kulüpleri ve Türkiye Daðcýlýk Federasyonu (TDF) bünyesinde canlýlýðýný korumaktadýr.

Daðcýlýk Stilleri

A) Alpinizm

1- Alpin Stil : Amaç doðrudan zirvedir. Zirveye mümkün olan en kýsa sürede gidilir ve dönülür. Ana ve ara kamp yoktur. Hýzlý ve hafif olmak için tek kamp noktasýndan hareket edilir.

2- Günlük Yürüyüþ ( Hýkýng ) : Daðda, sabah baþlayýp akþam biten günübirlik yürüyüþtür.

3- Kamplý Etkinlik( Trekkýng ) : Daðda, çadýr kamplý olarak yapýlan yürüyüþlerdir.

4- Expedýton : Daðda uzun süreli ve çok amaçlý olarak (zirve týrmanýþlarý, araþtýrma gezileri ve týrmanýþlarý vb.) yapýlan etkinliklerdir.

5- Ferrata : Kayaya sabitlenmiþ metal merdivenleri kullanarak týrmanmaktýr .

B) Sportif Týrmanýþ ( Sport Clýmbýng )

Genellikle kaya üzerinde ya da yapay duvarlarda yapýlan týrmanýþ þeklidir . Kendi içinde 4 ana kýsma ayrýlýr.

1- Bouldering : Yerden fazla yükselmeden kaya týrmanma tekniklerini kullanarak kaya üzerinde yapýlan antrenmandýr.

2- Kaya Týrmanýþý : Kaya týrmanma tekniklerini ve emniyet malzemelerini kullanarak kaya üzerinde bir ip boyuna (50 mt.) kadar yapýlan týrmanma þeklidir.

3- Uzun Duvar Týrmanýþý : Kaya týrmanma tekniklerini ve emniyet malzemelerini kullanarak bir ip boyundan daha yüksek olan kaya üzerinde yapýlan týrmanýþ þeklidir.

4- Yapay Duvar Týrmanýþý : Genellikle kapalý alanlarda ( bazen açýk havada ) kimyasal malzemeler kullanýlarak yapýlan sabit veya ayarlanabilen duvar sistemlerini barýndýran ve genellikle yarýþmalara yönelik yapýlmýþ deðiþik boyutlarda duvarlardýr.

Deðiþik þekillerde ve deðiþik aralýklarda basamak ve tutamaklarý içermektedir . Top rope ( üstten emniyetli ip ) tekniðiyle çalýþma yapýlmaktadýr . Bu týrmanýþ biçiminde duvara daðcýlýk teknik malzemeleri yerleþtirilmez.


__________________
Denizleri seviyorsan, dalgalarý da seveceksin
Sevilmek istiyorsan, önce sevmeyi bileceksin

12-06-2010 21:28 SS-KORSAN-SS is offline Send an Email to SS-KORSAN-SS Homepage of SS-KORSAN-SS Search for Posts by SS-KORSAN-SS Add SS-KORSAN-SS to your Buddy List

Reklam

Info: Bu Mesaj otomatikmen yazilmistir ve Reklam icermektedir. Bizi desteklemek icin Reklamlarin üzerine tiklayiniz.

Tree Structure | Board Structure
Jump to:
Post New Thread Post Reply
SEVDAPERISI » PERÝ ' NÝN HOBÝ VE ELSANATLARI ATÖLYESÝ » AÇIK HAVA AKTÝVÝTELERÝ » Daðcýlýk Sporu

Forum Software: Burning Board 2.3.6, Developed by WoltLab GmbH