SEVDAPERISI
Register Calendar Members List Team Members Search Frequently Asked Questions Go to the Main Page

SEVDAPERISI » KÜLTÜR VE SANAT » OSMANLI VE TÜRK ALÝMLERÝ » Ali BÝn Ridvan » Hello Guest [Login|Register]
Last Post | First Unread Post Print Page | Recommend to a Friend | Add Thread to Favorites
Post New Thread Post Reply
Go to the bottom of this page Ali BÝn Ridvan
Author
Post « Previous Thread | Next Thread »
SS-KORSAN-SS SS-KORSAN-SS is a male
C0_ADMÝN


images/avatars/avatar-3.gif

Registration Date: 07-28-2010
Posts: 6,300
Location: SEVDIGIMIN OLDUGU HERYERDE

Ali BÝn Ridvan Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page

Amerikalý ilim tarihi araþtýrýcýlarýndan birisi olan Will Durant, "Ýman Çaðý" adlý eserinde; ilk dispanser ve eczanelerin Müs­lümanlarýn eseri olduðunu, eczacýlýk fakültesinin ilk defa onlar tarafýndan kurulduðunu belirtir.

Baðdat'ta, en eski hastane Harun-ür Reþid zamanýnda kurulmuþtur. Onuncu asýrda da ayný yerde beþ hastane daha yapýlmýþtýr.

Ýslâmýn en meþhur hastanesi 706 tarihinde Þam'da kurulan Bimaris-tan'dýr. 978'de (bin yýl öncesi) bu kuruluþta 24 hekimden meydana gelen bir ekip çalýþmaktaydý.


Týp eðitimi, bilhassa hastanelerde yapýlýrdý. Ýmtihandan geçip diplomasý olmayan kimse kanuni yönden doktorluk yapamazdý.Kendisi bir doktor olan Vezir Ali bin Abbas, 931 tarihinde þehir þehir gezip hastalarý tedavi edecek doktorlardan bir heyet meydana getirdi. Bazý hekimler her gün hapishaneleri dolaþýr, mahkûmlarý tedavi ederlerdi. Bil­hassa deliler için, gayet insani bir tedavi usulü tatbik edilirdi. 931 tarihinde Baðdat þehrinde 860 hekim vardý." iç þüphesiz týpta Müslümanlarýn bu derece ilerlemelerinin sebebi Pey­gamberimizin tedaviyi öðütleyici hadisleriydi. Bunlardan birisinde þöyle buyuruyordu:"Ey Allah'ýn kullarý! Tedavi olun. Çünkü Allah yarattýðý her hastalýk için mutlaka bir þifa veya deva yarat­mýþtýr." þte Resulullah'ýn bu ve buna benzer tavsiyeleri dolayýsýyladýr ki, Ýslâm dünyasýnda yeni yeni ilaçlar geliþtirilmiþ, tedavi metodlarý bulunmuþ, has­talara þefkatle eðilinmiþtir. Avrupa o yüzyýllarda doktora büyücü gözüyle bakarken, ayný yüzyýllarda Ýslâm dünyasýnda doktorun deðeri oldukça bü­yüktü ve hastaya itinayla bakýlýrdý.Çünkü kýyamete kadar tazeliðinden hiçbir þey kaybetmeyen Ýslâmiyet, insan hayatýna (suçlu ve düþman olsa da) büyük önem veriyordu. nbirinci yüzyýlda Kahire'de Tabipler Odasý Baþkam, doktorlarýn vazi­felerini açýklarken, iki zihniyetin arasýndaki farký þu þekilde belirtiyordu:

"Bir doktor, düþmanlarýný da ayný ruh, ayný ilgi, ayný titizlikle tedavi et­melidir. Onlarý tedaviye çalýþýrken, sevmelidir."


BATILILARDA HAYAL OLAN TEDAVÝ

Bu sözlerin sahibi, çirkinliðinden dolayý "Þeytan Timsah" namýyla þöh­ret bulup, 1067'de vefat eden doktor Ali bin Rýdvan'dýr. Batýlýlar ona, Haly Rodgam derler. Haçlý seferleri sýrasýnda Avrupalýlar bu Müslüman doktor­dan çok þey öðrenmiþlerdir.Gerçekten Ali bin Rýdvan, Avrupa týbbýna öðretmen olabilecek kadar, doktorlukta ileriydi. Hastasýný muayene ederken, ender rastlanýr derecede umumi sorular soruyor, teþhisini ona göre koyuyor ve ona göre tedavi uy­guluyordu. Denilebilir ki, hiçbir doktor onun kadar hastasýnýn ferdi ve umumi özelliklerini incelememiþtir.Öyle ki, Ali bin Rýdvan, hastasýnýn burnunu, rengini, nefes derinliðini, cilt ve saç durumunu inceler, bugün için bile modern sayýlacak sorular so­rar, her þeyden önce hastanýn kiþiliði, bünyesi ve yaradýlýþý konusunda fikir dinirdi. Bu hususta doktorlara þu tavsiyelerde bulunurdu:"Hastanýn ruhi durumunu öðren!Doðru cevap verip vermediðini anlamak için ona çeþitli sorular sor! Ru­hi kapasite ve teslimiyet derecesini denemek için, muayyen þeyler yaptýr. Acaba reçetelerini harfiyen yerine getireceðine güvenebilir misin?Karakterinin yöneldiði istikameti meydana çýkar! Onun hassas ve zayýf taraflarýný araþtýr. Biraz uzaktan fýsýldamak suretiyle kulaklarýný, yakýn ve uzak þeylere baktýrmak suretiyle de gözlerinin durumunu incele! Aðýrlýk ta­þýtmak, eþya taþýtmak ve sýktýrmak suretiyle kuvvet durumunu gözden ge­çir! Þuraya, buraya yürüterek, hareketlerini tetkik et! Nabzýný itina ile ince­lerken, kalp durumunu araþtýr.Adalelerinin yapýsýný öðrenmek için hastayý sýrtüstü yatýr. Kol ve bacak­larýný ger. El ile yoklamak suretiyle karaciðer ve böbreklerini, dikkatli bir muayene ile de idrar ve gaita durumunu tesbit et."Doktorluðu suç sayan Avrupa için, bunlar birer hayaldi. Ancak Haçlý se­ferleri sýrasýnda bir kýsým ilim adamlarý, ülkelerine bu geliþmeleri az da ol­sa götürebildiler ve ancak asýrlar sonra uygulama yoluna gidebildiler. li bin Rýdvan, Gale'in (Galenos 131-201) "Arþ Parva" adlý kitabýna bir þerh yazdý. Bu kitap Lâtince'ye tercüme edildi. Ayrýca Ali bin Rýdvan, Mýsýr'ýn güzel bir týbbi topografyasýný yaptý. Böy­lece ilk týbbi topografyayý yapan kiþi olarak da tarihe geçti.


__________________
Denizleri seviyorsan, dalgalarý da seveceksin
Sevilmek istiyorsan, önce sevmeyi bileceksin

10-08-2010 22:25 SS-KORSAN-SS is offline Send an Email to SS-KORSAN-SS Homepage of SS-KORSAN-SS Search for Posts by SS-KORSAN-SS Add SS-KORSAN-SS to your Buddy List

Reklam

Info: Bu Mesaj otomatikmen yazilmistir ve Reklam icermektedir. Bizi desteklemek icin Reklamlarin üzerine tiklayiniz.

Tree Structure | Board Structure
Jump to:
Post New Thread Post Reply
SEVDAPERISI » KÜLTÜR VE SANAT » OSMANLI VE TÜRK ALÝMLERÝ » Ali BÝn Ridvan

Forum Software: Burning Board 2.3.6, Developed by WoltLab GmbH