SEVDAPERISI
Register Calendar Members List Team Members Search Frequently Asked Questions Go to the Main Page

SEVDAPERISI » KÜLTÜR VE SANAT » ADIM ADIM TÜRKIYEM » 53 RIZE » Su Deðirmenleri » Hello Guest [Login|Register]
Last Post | First Unread Post Print Page | Recommend to a Friend | Add Thread to Favorites
Post New Thread Post Reply
Go to the bottom of this page Su Deðirmenleri
Author
Post « Previous Thread | Next Thread »
SS-KORSAN-SS SS-KORSAN-SS is a male
C0_ADMÝN


images/avatars/avatar-3.gif

Registration Date: 07-28-2010
Posts: 6,300
Location: SEVDIGIMIN OLDUGU HERYERDE

Su Deðirmenleri Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page

Su Deðirmenleri
Tarihe þahitlik eden su deðirmenleri insanýn topraða baðlandýðý ve ilk ziraat faaliyetlerine baþladýðý devirlerde kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Ýki yassý taþ arasýnda ezilen mýsýr ve buðday tanelerinden un elde etmeyi baþaran insan zekasý bu iþlemi geliþtirmiþ ve o günün þartlarýnda aç kalmamayý baþarmýþtýr

Çayeli Deðirmeni


Su kuvvetiyle çalýþan deðirmenin su arkýnýn uzunluðu beþ m, iç çaplarý kýrk santim olarak düzenlenmiþtir. Suyun çýktýðý noktada beþ santim çapýnda odundan yapýlmýþ bir huni bulunur. Bu düzenekten çýkan su basýnçla çarptýðý çarký hýzla döndürür. Çarkýn ortasýndan deðirmen içine uzanan direðin ucunda öðütücü taþlar vardýr. Deðirmen taþý denilen taþlar iki adet olup alttaki taþ sabit, üstteki taþ döner þekilde tasarlanarak yapýlmýþtýr.

Ýlçemizde her köyde mevcut olan su deðirmenleri, iþlevlerini kaybetmiþseler de hala varlýklarýný günümüze kadar koruyabilenler bulunmaktadýr. Ýnþalarý, köylü yardýmlaþmasýyla yapýlmýþ olup, tarihleri M.Ö.1. yüzyýlýn sonlarýna kadar dayanmaktadýr.Tunca Beldesi Þenyuva ve Esentepe Mah. Deðirmeni (Ardeþen)


Yapým Tarihi tam olarak bilinmemektedir Bir ailenin (Koçiva Sülalesi) yaptýðý deðirmendir. Þu an bu geniþ aile iki mahalle olarak yaþamaktadýrlar. Ýlk yapýmýnda ahþap olan deðirmen yaklaþýk 30 yýl önce briketle yenilenmiþtir ve hala kullanýlmaktadýr.Bilaloðlu Deðirmeni (Ardeþen)


Tunca Beldesi’nin aþaðý kýsmýndan geçen Fýrtýna Deresi’nin bir kolu olan Tunca Deresi üzerinde kurulmuþtur. Yaklaþýk 50 yýllýk bir tarihi olup aslýný korumaktadýr. Tunca halkýnýn bir sülalesi olan Aþaðý Sofooðlular içinde ufak bir aile olan Bilaloðlu Ailesi tarafýndan yapýlmýþtýr. Deðirmeni döndüren ahþap çark kullanýlan ikinci çark olup, yaklaþýk 30 yýl önce Bilal ustanýn oðlu Ahmet BÜYÜK SOFOOÐLU tarafýndan yapýlmýþtýr. Derenin yukarý bölümünden alýnan suyun, oyulmuþ kayalarýn içinden oluða akýtýlmasýyla ünlenmiþtir. Faaliyetini düzenli bir þekilde devam ettirmektedir.


__________________
Denizleri seviyorsan, dalgalarý da seveceksin
Sevilmek istiyorsan, önce sevmeyi bileceksin

09-29-2010 20:33 SS-KORSAN-SS is offline Send an Email to SS-KORSAN-SS Homepage of SS-KORSAN-SS Search for Posts by SS-KORSAN-SS Add SS-KORSAN-SS to your Buddy List

Reklam

Info: Bu Mesaj otomatikmen yazilmistir ve Reklam icermektedir. Bizi desteklemek icin Reklamlarin üzerine tiklayiniz.

Tree Structure | Board Structure
Jump to:
Post New Thread Post Reply
SEVDAPERISI » KÜLTÜR VE SANAT » ADIM ADIM TÜRKIYEM » 53 RIZE » Su Deðirmenleri

Forum Software: Burning Board 2.3.6, Developed by WoltLab GmbH