SEVDAPERISI
Register Calendar Members List Team Members Search Frequently Asked Questions Go to the Main Page

SEVDAPERISI » KÜLTÜR VE SANAT » ADIM ADIM TÜRKIYEM » 53 RIZE » Rize ' Nin Tarihi Kaleleri » Hello Guest [Login|Register]
Last Post | First Unread Post Print Page | Recommend to a Friend | Add Thread to Favorites
Post New Thread Post Reply
Go to the bottom of this page Rize ' Nin Tarihi Kaleleri
Author
Post « Previous Thread | Next Thread »
SS-KORSAN-SS SS-KORSAN-SS is a male
C0_ADMÝN


images/avatars/avatar-3.gif

Registration Date: 07-28-2010
Posts: 6,300
Location: SEVDIGIMIN OLDUGU HERYERDE

Rize ' Nin Tarihi Kaleleri Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page

KALELERI
Rize kalesiþehir merkezinin güney batýsýnda yer alýr. Ýç kale ve aþaðý kalelerden meydana gelmektedir. Yoðun yerleþme sebebiyle aþaðý kale tamamen yok olmuþ batý tarafýnda ki bazý sur parçalarý günümüze kadar gelebilmiþtir.

Ýç Kale
150 m yükseklikte doðal bir yükselti üzerinde kurulmuþtur. Planý düzgün olmayan bir yamuk þeklindedir. Giriþ kapýsý doðudadýr. Dýþ kapýdan küçük avluya girilmekte ve buradan ikinci bir kapý ile kalenin asýl alanýna girilmektedir. Ýç kaleyi çevreleyen duvarlar kýsmen düzgün kesme taþ ve moloz taþlardan inþa edilmiþtir. Duvarlarýn kalýnlýðý 1,5 mdir. Ýç kale, yarým daire planlý beþ kuleye sahiptir. Yakýn zamana kadar çok harap durumda olan kale surlarý, Kültür ve Turizm Bakanlýðý’nca onarýlmýþtýr. Kale duvarlarý, seyirdim yolu ile kýsmen dendanlarla tamamlanmýþtýr.

Aþaðý Kale
Zamanýnda iç kaleden kuzeydoðu ve kuzeybatý yönlerine doðru açýlarak uzayan ve denize ulaþan surlarla çevriliydi. Bugün sadece batý surlarýnýn bir bölümü ile bazý kule kalýntýlarý kalmýþtýr. A. Bryer ve D. Winfield tarafýndan batý surlarý üzerinde 9 kule ve 2 kapý yeri tespit edilmiþtir. Aþaðý kale surlarý düzgün yontu taþlý, bazý kýsýmlarda içten takviye kemerleri yer almakta olup, bu kemerler tuðla örgülüdür.

Kuleler dikdörtgen veya yuvarlak planlý olup iki katlýydý. Günümüze ulaþan kalýntýlardan üst örtülerinin tuðla tonozlara sahip olduðu anlaþýlmaktadýr. Doðu surlarýndan hiç bir iz kalmamýþtýr. A. Bryer-D. Winfield planlarýnda surlarý tahmini göstermiþlerdir. Büyük ihtimalle surlar vadinin doðu yamaçlarýndan geçerek kale camisini içine alýyordu. Tuzcuoðlu Konaðý’nýn batý yanýnda yapýlan bir kazýda sur izlerine rastlanmýþtýr.

Rize Kalesi’nin tarihlendirilmesi için kesin verilere sahip deðiliz. Aþaðý Kale surlarýnýn bazý bölümleri Alexios II. (1297-1330 ) zamanýnda yapýlan Trabzon Kalesi’nin batý surlarý ile benzerlik gösterirler. Ýç Kale’den daha sonra þehrin önemli bir kýsmýnýn korunmasý için aþaðý kale yapýlmýþ olmalýdýr. Ýç Kale, Justinyen zamanýnda (527-565) yeniden inþa edilmiþtir. Daha sonra Trabzon Kommenoslarý zamanýnda da aþaðý surlar inþa edilmiþtir. Kale Osmanlý döneminde de onarýmlar görmüþ ve kullanýlmýþtýr.

Zil KalesiRize Ýli, Çamlýhemþin ilçesinde bulunan bölgenin en dikkate deðer eserlerinden biridir. Ýlçe merkezinin 15 km güneyinde Fýrtýna Deresinin batý yamaçlarý üzerinde kurulmuþtur. Kalenin, üzerinde inþa edildiði sarp kaya kütlesi, denizden 750, dere yataðýndan ise yaklaþýk 100 m yüksektedir. Kale, dýþ surlar, orta surlar ve iç kaleden meydana gelmektedir. Dýþ kalenin kapýsýna kuzey batý yönündeki patika bir yolla ulaþýlýr. Kuzeydeki kapýnýn söve taþlarý sökülmüþtür. Bir teras yardýmýyla orta surlar seviyesine çýkýlýr ve ikinci bir kapý ile kale içerisine girilir. Orta kale içerisinde üç önemli yapý bulunmaktadýr. Bunlar; muhafýz binasý, þapel ve baþ kuledir. Kulenin dört katlý olduðu, duvarlardaki hatýl izleri ve kiriþ deliklerinden anlaþýlmaktadýr. Ýçerisinde ince bir bölüntü duvarý ve dolgu toprak vardýr. Duvarlar üzerinde doðu yönünde kemerli pencereler, diðer taraflarda mazgal delikleri bulunmaktadýr. Kulenin üstünün dendanlý bir teras þeklinde olduðu belirlenmiþtir. Duvarlar içerisinde dikey uzanan boru yuvalarý, belki de kapanmýþ sarnýçlara su akýtýyordu.

Kalenin yapýlýþ tarihini belirtecek kesin veriler olmamakla birlikte 14. ve 15. yüzyýllara tarihlendirilmektedir.

Kýz KalesiPazar Ýlçe merkezinin batýsýnda küçük bir yarýmada üzerinde kurulmuþtur. Kayalýk bir zemin üzerinde bulunan kalenin kara ile baðlantýsý kesilmiþtir. Yaklaþýk 7 metre eninde 7 metre boyunda olup kare plana sahiptir. Kalenin duvarlarýnda muntazam taþ iþçiliði görülür. Giriþ kapýsý batýdadýr. Güney surlarý yýkýlmýþtýr. Saðlam kalan duvarlarda mazgal pencereleri ve yuvarlak kemerli üst kat pencereleri yer alýr. Kýz kalesinin kesin olarak kimler tarafýndan yaptýrýldýðý bilinmemektedir. 13. ve 14. yüzyýllarda Trabzon Devleti zamanýnda yapýldýðý sanýlmaktadýr. Kale, Osmanlýlar zamanýnda da onarýlarak kullanýlmýþtýr.

Kale-Ý BalaÇamlýhemþin Ýlçe merkezine 40 km uzaklýkta, Hisarcýk Köyü sýnýrlarý içinde, Fýrtýna Deresi’nin kaynaklarýna hakim bir noktada kurulmuþtur. Yazýlý kaynaklarda geçen bir diðer adý da Varoþ Kale’dir. Kale, Kaçkarlar’ýn iç kýsma geçit verdiði Baþ Hemþin ve Tatos geçidine yakýndýr. Kale çevresinde bazý yayla yerleþimleri vardýr. Kalenin surlarý oldukça harap olmuþtur. Duvar iþçiliði bakýmýndan Zil Kale ile benzerlikler göstermektedir. Duvar kalýnlýklarý 50 cm ile 1 m arasýnda deðiþmektedir. Kalenin ana planý dikdörtgen olarak tanýmlanabilir. Doðusu, güneyi ve kýsmen kuzeyi de sarp kayalýktýr. Batý taraf eðimli bir arazi üzerindedir. Giriþ kapýsý kuzey batýdadýr. Ayný cephenin doðusunda bir kapý izi daha vardýr. Mevcut kapý 1,10 m geniþliðinde, 2,5 m yüksekliðindedir. Kalenin ortalama uzunluðu 70 m geniþliði ise 25 mdir. Duvar izlerinden batý kulelerinin varlýðý anlaþýlmaktadýr. Ýç kýsýmda doðu duvarýna bitiþik tonozlu bir mekan kalýntýsý vardýr. Burasý yüksek ihtimalle sarnýçtý. Kalenin kurulduðu yer ve duvar iþçiliði bakýmýndan Zil Kale ile benzerlikler göstermektedir. Zil Kale ile ayný tarihlerde (14-15 yüzyýl) yapýldýðý düþünülmektedir.


__________________
Denizleri seviyorsan, dalgalarý da seveceksin
Sevilmek istiyorsan, önce sevmeyi bileceksin

09-29-2010 19:34 SS-KORSAN-SS is offline Send an Email to SS-KORSAN-SS Homepage of SS-KORSAN-SS Search for Posts by SS-KORSAN-SS Add SS-KORSAN-SS to your Buddy List

Reklam

Info: Bu Mesaj otomatikmen yazilmistir ve Reklam icermektedir. Bizi desteklemek icin Reklamlarin üzerine tiklayiniz.

Tree Structure | Board Structure
Jump to:
Post New Thread Post Reply
SEVDAPERISI » KÜLTÜR VE SANAT » ADIM ADIM TÜRKIYEM » 53 RIZE » Rize ' Nin Tarihi Kaleleri

Forum Software: Burning Board 2.3.6, Developed by WoltLab GmbH